INFORMES, DICTÀMENS, CERTIFICATS, PERITACIONS I VALORACIONS

 

En la nostra pràctica com a tècnics, atenem tot tipus de sol·licituds. Entre els nostres clients tenim entitats públiques i privades, des d'un particular que vol deixar constància d'unes obres realitzades, passant per peritatges d'estat d'elements estructurals, fins a complexos documents requerits pels diferents tribunals.

INFORMES

 

Document en el qual s'exposa per escrit les circumstàncies observades en el reconeixement d'obres, edificis, documents, preus, etc… o en l'examen de la qüestió que es considera, inclou explicacions tècniques, econòmiques, constructives,…

PERITATGE


Dictamen pericial, oral o per escrit, que conformement a la Llei s'emet en un judici o sumari com a mitjà de prova, després de l'examen dels fets relacionats amb l'edificació que se sotmeten a apreciació, redactat per arquitectes experts.

CERTIFICATS

 

Document en qual s'assegura la veritat d'un fet i/o circumstàncies relacionades amb una obra, edificació o sòl. Redactem tot tipus de Certificats: Final d'Obra, Eficiència Energètica, de Solidesa, Habitabilitat, d'Inici d'Activitats, etc...

VALORACIONS

 

Document en el qual s'expressa el valor d'un immoble a través de l'opinió fonamentada d'un expert, dins de la conjuntura econòmica actual. És necessari un arquitecte amb coneixements tècnics de construcció i urbanisme per determinar el valor real.

ITE


Consisteix en una inspecció visual dels elements de l’edifici en base a la qual redacta el corresponent Informe sobre l’estat de l’edifici.

La Inspecció és obligatòria per tots els dificis plurifamiliars d’habitatges de més de 45 anys segons el Decret 67/2015.

DICTÀMENS

 

Document redactat per un Arquitecte que s'emet en un judici o sumari com a mitjà de prova, després de l'estudi de fets relacionats amb l'edificació, fent ús dels coneixements i l'experiència professional necessaris per destriar sobre aquests.